Excellence | In Hem en door Hem

Vlindermodel TransforMissioneel Coachen

Basiscursus Coachen op Discipelschap

“Ik ga met een gereedschapskist vol vaardigheden naar huis!”

Inhoud

In deze basiscursus ga je ontdekken hoe je op een betrekkelijk eenvoudige manier en op een positieve wijze invloed kunt uitoefenen op het functioneren en het geestelijke groei proces van de mensen die op je pad komen of waar je leiding aan geeft. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om dit op een coachende wijze te doen.

Tijdens dit proces wordt er veel aandacht besteed aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Belangrijke coachvaardigheden ga je eerst op jezelf en de andere cursisten toepassen. Er is veel ruimte voor het oefenen van vaardigheden. Ook is er tijdens de cursus ruimte ingebouwd om de eigen praktijksituaties te bespreken in kleine en vaste intervisiegroepen.

De basiscursus bestaat uit twee modulen van twee les- en praktijkdagen (in totaal vier), verspreid over een periode van vier maanden.

“Duidelijke uitleg en veel, héééél veel oefeningen, waardoor het uiteindelijk iets van jezelf wordt.”

Inschrijven

Module 1 | TransforMissioneel Coachen

De Module ‘TransforMissioneel Coachen’ heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de verschillende visies van het coachen. Er wordt daarbij uitgebreid ingaan op het model van het TransforMissioneel Coachen dat er op gericht is om mensen te leren fundamenteel anders te denken en te handelen. Dat heeft alles te maken met wie we zijn en de manier waarop we naar het leven kijken.

TransforMissioneel Coachen begint niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag naar identiteit. Wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie. Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis kan zijn?

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waarin de gelovige zich bevindt. Want de effectiviteit van zijn missie zal voor een groot deel afhangen van de wijze waarop hij in staat is onderdeel te worden van die cultuur, zonder zijn identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor je succes.

In dit kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe geestelijke groeiprocessen verlopen en hoe je als coach of coachend leider invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de ander. In deze basiscursus staat vooral het eigen leer- en geestelijk groeiproces centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen leerdoelen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken. Ook wordt er via een intervisiemethodiek stil gestaan bij de een probleemsituatie uit de eigen (werk)praktijk.

In deze module wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fictieve en (eigen) bestaande casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

“De cursusleiding is heel prettig, rustig, ontspannen, hartelijk, vullen elkaar aan, maken het geheel overzichtelijk en stellen de cursisten op hun gemak.”

Module 2 | Basisvaardigheden van het Coachen

Deze module vormt samen met module 1 de Basiscursus Coachen op Discpelschap.  Een deelnemer die modulen 1 en 2 met positief resultaat heeft afgesloten kan -mits is voldaan aan alle toelatingsvoorwaarden- eventueel  doorstromen naar de leergang om opgeleid te worden tot erkende beroepscoach.

De module ‘Basisvaardigheden van het coachen’ heeft tot doel om de cursist vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Dat wil niet zeggen dat deze module overbodig is voor hen die in de praktijk al met coachen te maken hebben gehad. Zelfs voor de doorgewinterde coach is het van belang om opnieuw stil te staan bij de vraag: doe ik de dingen nog zoals ik ze zou moeten doen. Om een vergelijking te maken: ook al heb je sinds lange tijd je rijbewijs, in de praktijk kunnen er allerlei onregelmatigheden of slordigheden in sluipen. Basisvaardigheden zijn van essentieel belang. Basisvaardigheden gaan over wat echt belangrijk is, wat fundamenteel is in het coachen.

Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces van bewustwording en geestelijke groei te brengen. Bij coachen gaat het erom dat de gelovige zelf zijn weg vindt in de wijze waarop hij het meest wordt uitgedaagd en ondersteund om geestelijke te groeien. In zijn coachbenadering heeft de coach een bepaalde voorkeursstijl, de een is directief en ondersteunend en een ander is non-directief en confronterend. In deze module gaat de cursist ontdekken welke stijl van coachen bij hem past en hoe hij die effectief kan inzetten. Ook zal hij zicht krijgen op zijn eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen,

TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. De deelnemer krijgt  in deze module technieken aangereikt die de coachee helpen bij het bedenken van  ‘baanbrekende oplossingen’ voor innerlijke blokkades en ineffectief handelen. In dat kader wordt ook stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

In deze module wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fictieve en  (eigen) bestaande casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

“De cursus is zeker de moeite waard. Niet alleen in de kerk. Ik heb deze cursus al bij enkele christen-ondernemers aangeraden.”

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705