Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Verlangen naar Geestelijke Groei

Excellence Kerken is een platform van toegewijde en betrokken professionals met ruime ervaring in het functioneren binnen de lokale kerkelijke gemeenten.
Onze focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van geestelijke groeiprocessen voor de totale gemeente en de individuele gelovigen.

Om te kunnen groeien is het nodig dat de gemeente als organisme gezond is. Het concreet kunnen benoemen van de factoren die geestelijke groei bevorderen en belemmeren zijn daarom van wezenlijk belang. De missie, visie, strategie, cultuur en organisatie van de gemeente zijn ondersteunend aan dit proces. Onze betrokkenheid is er op gericht om de plaatselijke gemeente te helpen hier zicht op te krijgen, de juiste keuzen te maken en waar nodig te ondersteunen in een functioneren die bijdraagt aan geestelijke groei.

Excellence Kerken wil op een persoonlijke, praktische en professionele manier aansluiten bij wat de plaatselijke kerk of gemeente nodig heeft aan ondersteuning of begeleiding. We doen dat door middel van coaching, onderzoek, onderwijs en training. Hiermee bieden we de expertise en een aanpak die bijdraagt aan het proces van geestelijke groei op individueel en gemeenschappelijk niveau.

Excellence Kerken is een initiatief van CC Excellence.

Excellence Kerken is een initiatief van CC Excellence, een zelfstandige, onafhankelijke en interkerkelijke organisatie voor coaching, opleiding en gemeentegroei. We hebben een ruime ervaring in coaching, training en begeleiding binnen kerken en gemeenten. Dit varieert van het coachen van kerkenraden en predikanten, tot het adviseren of begeleiden op deelgebieden van het functioneren van de gemeente.

Binnen Excellence Kerken is een vaste medewerker aangetrokken die is opgeleid tot registercoach (NOBCO) en wordt ingezet als Geestelijke Groei Coach. Daarnaast hebben we een team samengesteld van excellente, ervaren en deskundige gemeentewerkers en coaches afkomstig uit de volle breedte van de kerk.

De groep excellente medewerkers die ingezet worden door Excellence Kerken zijn ervaren en deskundige gemeentewerkers en coaches afkomstig uit de volle breedte van de kerk. Deze medewerker maakt deel uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit andere medewerkers van Excellence Kerken. Binnen dit team vindt er intercollegiaal overleg en intervisie plaats. Daardoor wordt niet alleen de expertise van deze medewerker ingezet, maar in het kielzog ook die van andere medewerkers. Door deze werkwijze leren onze medewerkers voortdurend bij en geven ze het beste van zichzelf aan de gemeente.

Alle medewerkers zijn primair gericht op de geestelijke groei van de gemeente. Van hen mag worden verwacht dat zij de principes van geestelijke groei en hun specifieke kennis en vaardigheden op zo een manier overdragen aan de gemeenteleden, dat die op hun beurt in staat zijn groei bij anderen te stimuleren.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). In dat kader onderschrijven we de Ethische Gedragscode en de daarbij behorende klachtenprocedure van de NOBCO en conformeert zich aan de kwaliteitseisen van de NOBCO voor coachopleidingen (lidnummer: N2495).

Excellence Kerken is tevens aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL), het daaraan gelieerde Meldpunt Machtsmisbruik en de Vereniging van Christencoaches . Tot slot zijn we actief betrokken als deelnemer bij Missie Nederland en onderschrijven we de beginselverklaring Missie Nederland van Missie Nederland.

logo Missie Nederland

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705