Excellence | In Hem en door Hem

Vlindermodel TransforMissioneel Coachen

Basiscursus Coachen op Discipelschap

“De cursus is absoluut de moeite waard omdat je ontzettend veel leert op een prettige manier. De combinatie van lesgeven en ruimte voor opmerkingen en vragen vanuit de groep, waren heel goed.”

Kosten

De cursus is van hoge kwaliteit, wordt voortdurend doorontwikkeld en wordt gegeven door professionals in het coachen. Een gelijkwaardige cursus van acht dagdelen kost als snel duizend euro of meer en is voor veel mensen een drempel. Wij vinden het echter belangrijk dat deze basiscursus voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is en werken niet met buitengewone winstmarges. We hebben daarmee de deelnemersprijs zeer laag kunnen houden. Voor de Basiscursus Coachen is deze vastgesteld op € 450,= (excl. 21% btw).

Bijkomende kosten

Naast de opleidingskosten betaalt een deelnemer aan de Basiscursus Coachen de volgende bijkomende kosten (excl. btw):

 • Studiemateriaal/ literatuur: € 60,=
 • Catering: € 50,=

“Ik heb de cursus ervaren als een ‘spiegel’ en heb daar erg veel van geleerd.”

Inschrijven

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Basiscursus Coachen op Discipelschap.

1.2. Bij inschrijving voor deze Basiscursus geeft de deelnemer via een vraag in het inschrijfformulier te kennen dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen.

2. Inschrijving

2.1. Inschrijving kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website van CC Excellence. Nadat de aanmelding is ontvangen, krijgt de deelnemer per mail een bevestiging.

2.2. In de week voor de eerste trainingsdag van de Basiscursus ontvangt de deelnemer een herinnering/ uitnodiging met de exacte locatie en routebeschrijving.

2.3. De Basiscursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Kosten en betalingsvoorwaarden

3.1. De deelnemerskosten voor de Basiscursus worden jaarlijks geëvalueerd. De bedragen op de website zijn de actuele bedragen.  Naast de deelnemerskosten moet de deelnemer nog rekenen op kosten voor:

 • studiemateriaal (literatuur en syllabussen)
 • catering (consumpties en lunches)

3.2.  Indien een deelnemer na het volgen van de Basiscursus besluit om de EQA erkende Post Hbo Leergang Excellent Coachen te volgen, worden de opleidingskosten van de Basiscursus afgetrokken van de opleidingskosten voor de Leergang.

3.3. Via het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming voor een automatische incasso van de deelnemersbijdrage.

3.4. De deelnemersbijdrage wordt in de week voor de startdatum van de Basiscursus automatisch van de bank- of girorekening van de deelnemer afgeschreven.

3.5. De automatische incasso geschiedt uitsluitend wanneer de Basiscursus doorgaat.

3.6. Na de automatische incasso ontvangt de deelnemer voor zijn administratie een factuur met de tekst ‘reeds geïncasseerd’.

4. Annuleringen en wijzigingen

4.1. Bij inschrijving voor de Basiscursus geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annuleren of het verschuiven naar een andere startdatum is tot 14 dagen voor aanvang van de Basiscursus kosteloos mogelijk.
 • Bij annuleren tussen 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum van de Basiscursus Coachen wordt 25% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren tussen 7 dagen tot 3 dagen voor de startdatum van de Basiscursus wordt 50% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • Bij annuleren vanaf 3 dagen voor de startdatum van de Basiscursus wordt 100% van de deelnemerskosten in rekening gebracht.
 • De deelnemer behoudt zich het recht voor om bij verhindering  een plaatsvervanger te sturen.
 • Tussentijds annuleren is niet mogelijk. De deelnemer  is dan alsnog volledige betaling verschuldigd.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 • Annuleren dient altijd telefonisch te worden doorgegeven en per mail te worden bevestigd te worden bevestigd. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

4.2. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt CC Excellence zich het recht voor het opleidingsprogramma van de Basiscursus tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

4.3. Aan de website, brochure,  etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Cursuslocatie

5.1. Gebleken is dat het volgen van cursusdagen binnen dezelfde module op verschillende locaties niet bevorderlijk is voor het leerproces en/of groepsproces. Om die reden kunnen de cursusdagen binnen eenzelfde module in principe maar op één trainingslocatie worden bezocht.

5.2. CC Excellence houd zich het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen.

6. Aantal deelnemers

6.1. Aan de Basiscursus Coachen kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Wanneer de volle capaciteit van 15 deelnemers is bereikt zal een bericht hiervan op de website worden geplaatst.

6.2. Bij te geringe belangstelling voor de Basiscursus Coachen kan CC Excellence besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan uiterlijk een week voor de eerst geplande cursusdag bericht. De deelnemer betaalt dan geen annuleringskosten.

7. Certificaat

7.1. De deelnemer kan ervoor kiezen om de Basiscursus Coachen op Discipelschap af te ronden met het behalen van een certificaat ‘Basiscursus Excellent Coachen’. Dit certificaat geldt als een bewijs voor voldoende inzicht en bekwaamheid in de basisvaardigheden van het coachen.

7.2. Een deelnemer ontvangt een certificaat na een positieve beoordeling van de cursusleiding over de afsluitende toets die bestaat uit het schrijven van een persoonlijk verslag (ontwikkelplan en procesverslag)

7.3. Een deelnemer komt eenmalig in aanmerking voor het maken van de afsluitende toets binnen de gestelde termijn van twee maanden na de laatste cursusdag.

7.4. Bij een onvoldoende is er een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na het ontvangen van de negatieve beoordeling. Voor deze herkansing zal een extra bedrag van € 50,= worden geïncasseerd.

7.5. Na de herkansing is er geen mogelijkheid meer om nog een herkansing te doen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aan de inhoud van de website of de brochure over deze cursus kunnen geen rechten worden ontleend.

8.2. CC Excellence sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.3. CC Excellence streeft ernaar om geplande modulen in het kader van de Basiscursus te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde module echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft CC Excellence de inspanningsverplichting een vervangende module aan te bieden.

8.4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende module niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Excellence Opleiding & Training uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag die gelijk is aan wat CC Excellence aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende module(n) in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Intellectuele eigendom

9.1. CC Excellence behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd  opleidingsmateriaal waarvan de rechten aan CC Excellence toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

10. Klachten en geschillen

10.1. De deelnemer dient eventuele klachten over de door CC Excellence aangeboden diensten in het kader van de Basiscursus, binnen uiterlijk 5 werkdagen na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de klachtencommissie. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

10.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

11. Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen CC Excellence en de deelnemer/ opdrachtgever,  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705